זהר -מסירת נפש בנפילת הפים. במדבר יום חמישי.
Zohar – Remitting his Soul in Nefilat Hapaim. Bamidbar yom hamishi.
Zohar – Dommages dans les mondes en haut et en bas. Naso yom sheni.
Zohar – Damage in the higher and lower worlds. Naso yom sheni.
זהר- פוגם למעלה ולמטא. במדבר יום ראשון.
Zohar – The Soul Ascends. Naso yom rishon.
Zohar – L’ame monte en haut. Naso yom rishon.
זהר – נשמה עולה למעלה. במדבר יום ראשון.
Zohar – La femme Sota. Naso yom shelishi.
זהר- הפגם של הסוטה. נשא יום שלישי.
Zohar – La femme qui se couvre les cheveux amene la Berakha. Naso yom revihi.
Zohar – The Woman that Covers her Hair Brings the Berakha. Naso yom revihi.
Zohar – Desecrating Shabbat Openly. Bamidbar yom shishi.
Zohar – Profaner Shabbat ouvertement. Bamidbar yom shishi.
זהר – מחללי שבת בפרהסיא. במדבר יום שישי.
Zohar – 4 Levels of the Tefilah. Bamidbar yom revihi.
Zohar – 4 niveaux de la Tephila. Bamidbar yom revihi.
זהר – תפילה תלויה בדבור ומעשה. במדבר יום רביעי.
Zohar – La montée de l’âme la nuit Cours du lundi.
Zohar – My soul I remit to you during the night. Bamidbar yom shelishi.
זהר- המצוה עומדת לפני המלך. במדבר יום שני.
Zohar – The Mitzva Ascends to the King. Bamidbar yom sheni.
Zohar – La Mitsva se présente devant le Roi. Bamidbar yom sheni.
Zohar – Complimenter obligatoirement avec une Berakha Lag BaOmer 2014.
Zohar – Remettre son âme pendant Nefilat Hapaim. Bamidbar yom hamishi.
Zohar – Servir H’ avec crainte. Behar yom shelishi.
Zohar – Careful with words at night. Behukotai yom sheni.
Zohar – Faire attention aux paroles la nuit. Behoukotai yom sheni.
זהר – להיזהר בדיבור בלילה. בחוקותי יום שני.
זהר- צדקה היא עץ החיים. בחוקותי יום ראשון.
זהר- המשכון. בחוקותי יום שלישי.
Zohar – The Pledge. Behoukotai yom shelishi.
Zohar- Le Gage. Behukotai yom shelishi.
Zohar – Tsedaka is the tree of life. Behoukotai yom rishon.
Zohar – Nous irons ensemble en Exil. Behoukotai yom revihi La Shekhina descend avec le peuple d’Israel en Exile. Quand viendra le temps de retourner à notre …
זהר – נלך בגלות. בחקותי יום רביעי.
Zohar – We will go together in Exile. Behukotai yom revihi The Shekhina comes down with Bne Israel in exile. When time will come to go back to our land, H’ w…
realfriends.me A real friendship site – at last join now.
Zohar – Honor you Father in the World to Come. What you do in good deeds and Mitsvot benefits your parents in the next world. Behukotai yom hamishi. www.kabbalahvideos.com.
Zohar – Honore ton père dans Olam Habah. Les bonnes actions et Mitsvot que nous faisons ici, plaident et aident les Neshamot de nos parents dans l’autre monde. Behoukotai yom hamishi www.kabbala…
זהר -כבד אביך בעולם הבא. בחקותי יום חמישי www.kabbalahvideos.com.
Zohar – Ayez confiance en H’ et faite le bien. Behar yom revihi.
זהר -עבדו את ה ביראה. בהר יום שלישי.
Zohar – Trust in H’ and do good. Behar yom revihi.
Zohar – Serve H’ with Fear. Behar yom shelishi.
זהר- בטח בה״ ועשה טוב. בהר יום רביעי.
זהר – צדקה תציל ממות. בהר יום חמישי.
Zohar – Charity Saves from Death. Behar yom hamishi.
Zohar – La charité sauve de la mort. Behar yom hamishi.
Zohar – Elevation During Shabbat. Behar yom shishi.
Zohar – Elevation pendant Shabbat. Behar yom shishi.
זהר- עליה בשבת. בהר יום שישי.
Zohar – Rigueurs la nuit. Behar yom rishon.
זהר- גבורות בלילה. בהר יום ראשון.
Zohar -True Freedom. Behar yom sheni.
Zohar – Véritable liberté. Behar yom sheni partie2.
Zohar – Véritable liberté. Behar yom sheni partie1.
זהר- חרות אמיתית. בהר יום שני.
Zohar – Shabbat et Gan Eden Elyon. Emor yom shishi.
זהר- שבת וגן עדן עליון. אמור יום שישי.
Zohar – Shabbat and Gan Eden Elyon. Emor yom shishi.
Zohar – Rigors at Night. Behar yom rishon.
Zohar – Les derniers moments. Emor yom rishon Ce qui se passe sur le lit de mort.
Zohar – The Last Moments. Emor yom rishon What happens on the death bed.
זהר- השעה שאדם עומד ללכת לעולם ההוא. אמור יום ראשון.
Zohar – Waisting seed. Emor yom rishon.
Zohar – Semence en vain. Emor yom sheni.
זהר- זרע לבטלה. אמור יום שני.
Zohar – L’élévation du Shabbat. Emor yom revihi.
Zohar – The Elevation of Shabbat. Emor yom revihi.
זהר- קדושת שבת. אמור יום רביעי.
Zohar – Sincérité de l’enseignement. Kedoshim yom Hamishi.
Zohar – Daily Wages. Kedoshim yom revihi.
Zohar – Salaire Journalier. Kedoshim yom revihi Salaire correspond à l’ame.
זהר -שכרו של עני. קדושים יום רביעי.
Zohar – Sincerity of the Teaching. Kedoshim yom Hamishi.
זהר – מכשיל את חברו. קדושים יום חמישי.
Zohar – Study of the Torah. Bereshit yom Shelishi Attaching to the Tree of Life.
Zohar – Etude de la Torah. Bereshit yom Shelishi S’attacher à l’arbre de la vie.
זהר -לימוד תורה .בראשית יום שלישי.
Zohar – 24 Types of Impurities. Aharei yom hamishi.
Zohar – 24 Sortes d’impuretés. Aharei yom hamishi.
זהר -כד מיני טמאה. אחרי יום חמישי.
זהר – ותטמאו את ארצי. אחרי יום רביעי 2.
זהר -ותטמאו את ארצי אחרי יום רביעי 1.
זהר – נשמה יתרא של שבת. אחרי יום שישי.
Zohar – La Neshama supémentaire du Shabbat. Aharei yom shishi.
Zohar – Neshama that Comes on Shabbat. Aharei yom shishi.
זהר -התורה צועקת. קדושים יום ראשון.
Zohar – Avertissements de la Torah. Kedoshim yom rishon.
Zohar – Warnings of the Torah. Kedoshim yom rishon.
זהר – תשובה תכלית הבריא. אחרי מות יום שלישי.
Zohar – Teshouva, but de la création. Aharei yom shelishi.
Zohar – Teshuva Goal of the Creation. Aharei yom shelishi part 2.
Zohar – Teshuva Goal of the Creation. Aharei yom shelishi part 1.
Kabbalah – Pessah, Hametz et connection Cours du Lundi.
Zohar – Mon ame te désire. Aharei yom sheni.